Privacy

Privacy verklaring Fysiokracht

Versie 1.0
Mei 2018

Fysiokracht, gevestigd aan Waalbandijk 10H, 6541 AJ in Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.fysiokracht.nl Waalbandijk 10H, 6541 AJ in Nijmegen 0618612860

Functionaris Gegevensbescherming

Op dit moment is bij de wetgever en Autoriteit Persoonsgegevens niet duidelijk wat grootschalige verwerking van gegevens inhoudt. Aangezien de definitie en inhoud hiervan niet duidelijk en eenduidig is heeft Fysiokracht tot op heden besloten geen functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Fysiokracht is namelijk niet in staat een juiste en sluitende beschrijving van taken en plichten te beschrijven in een document als hij niet weet aan welke verplichtingen er moet worden voldaan. Zodra de definitie en inhoud duidelijk is en deze verplicht toepasbaar is op de gegevensbewerking binnen Fysiokracht, zal Fysiokracht aan de verplichting voldoen en een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiokracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door ons contactformulier op de website in te vullen, in correspondentie of telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Fysiokracht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fysiokracht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
– Burgerservicenummer (BSN) (Het BSN wordt niet verwerkt via de website van Fysiokracht)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fysiokracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verlenen van zorg (fysiotherapie)
– Het verlenen van diensten (training, massage en arbeidsfysiotherapie)

– Het kunnen contact opnemen met personen die van onze diensten/ zorg gebruik willen maken
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Fysiokracht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben om aan onze verplichting te voldoen naar de zorgverzekeraar en voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fysiokracht neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fysiokracht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fysiokracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie > Bewaartermijn > Reden

Persoons- en gezondheidsgegevens > 15 jaar > wettelijke verplichting gezondheidszorg (deze worden niet via de website opgenomen)

Naam, email adres en telefoonnummer voor informatie of afspraak aanvraag > 30 dagen > wij proberen in 30 dagen contact op te nemen voor een afspraak of informatie aanvraag, daarna worden de gegevens verwijderd

Naam en email voor nieuwsbrief/ downloads > 5 jaar, u kunt zich ten alle tijden uitschrijven > wij willen u zo nodig kunnen voorzien van nuttige informatie op het door u verstrekte email adres,

Factuur gegevens > 7 jaar > verplichting belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Fysiokracht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fysiokracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fysiokracht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fysiokracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fysiokracht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Fysiokracht wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fysiokracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@fysiokracht.nl. Fysiokracht heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.